Cele Fundacji

Celem Fundacji jest między innymi:

 1. prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół mistrzostwa sportowego,
 2. organizowanie wyjazdów szkoleniowych, rekreacyjnych, kolonii i obozów (w tym sportowych) dla dzieci i młodzieży, działania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. przyznawanie stypendiów,
 4. promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców,
 5. mentoring – czyli inspirację, stymulowanie rozwoju ucznia w jego drodze samorealizacji oraz ewaluację i pomoc w programowaniu sukcesu ucznia,
 6. coaching – interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga, pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi,
 7. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność edukacyjna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 8. organizacja pobytu dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego u rodzin w Polsce,
 9. organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych poświęconych oświacie,
 10. aktywizacja społeczna poprzez sport, turystykę i krajoznawstwo,
 11.  organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
 12. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu,
 13. ochrona i promocja zdrowia,
 14. upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet,
 15. wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną środowiska i zwierząt,
 16. organizacja i prowadzenie zjazdów, sympozjów, konferencji, warsztatów, seminariów, wystaw, szkoleń, kursów, pokazów, festiwali, koncertów, konkursów i dyskusji w zakresie celów Fundacji,
 17. współdziałanie z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i oświatowymi w zakresie celów Fundacji,
 18. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
 19. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
 20. podnoszenie pozycji społecznej Polaków na stałe mieszkających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, z wyboru lub w wyniku zdarzeń historycznych na Wschodzie, poprzez ułatwianie im dostępu do szeroko pojętej polskiej oświaty, kultury i edukacji,
 21. zbliżanie do Ojczyzny Polaków na stałe mieszkających za granicą RP na Wschodzie, umacnianie wśród Polaków mieszkających na stałe za granicą RP poczucia przynależności i godności narodowej,
 22. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego (także z Kartą Polaka i z Kartą stałego pobytu w Polsce), mieszkających za granicą, kształcących się w polskich szkołach i uczelniach,
 23. fundowanie stypendiów dla nauczycieli języka polskiego w miejscach skupisk Polaków za granicą,
 24. międzyszkolna wymiana i pobyty śródroczne uczniów,
 25. organizacja przeglądów polskiej sztuki,
 26. organizacja występów twórców i zespołów polonijnych w Polsce,
 27. organizowanie wystaw artystów polonijnych,
 28. wspieranie działalności instytucji kultury polskiej mających swoje siedziby za granicą,
 29. organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców ruchu artystycznego,
 30. udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia.
 31. skupianie wokół idei Fundacji osób i instytucji w kraju i za granicą,
 32. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 33. działalność na rzecz poszanowania praw mniejszości narodowych, religijnych i społecznych,
 34. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr, kultury i tradycji,
 35. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 36. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami kombatanckimi, kościołami i mediami,
 37. działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. ustanowienie stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 2. ustanowienie stypendiów dla młodych sportowców,
 3. organizację szkoleń oraz obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 4. zakup sprzętu sportowego, literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej i sportowej poprzez prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w szczególności szkoły mistrzostwa sportowego – szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 7. prowadzenie Mentoringu i Coachingu,
 8. prowadzenie pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, nauki języków obcych,
 9. poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;
 10. organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz;
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów.