Wymagane dokumenty

UWAGA! Szkoła nie bierze udziału w naborze elektronicznym.

Szkoła prowadzi nabór ciągły.

Aby być przyjętym do szkoły należy obowiązkowo złożyć następujące dokumenty:

 1. KARTA ZGŁOSZENIA SP
 2. KARTA ZGŁOSZENIA LO
 3. Przejście procedury egzaminu sprawnościowego.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. 
 5. Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego złożone w dniu przyjęcia do szkoły.
 6. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź świadectwo ukończenia klasy niższej niż starana o przyjęcie.
 7. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej.
 8. 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).
 9. Podpisany przez rodziców i ucznia REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO oraz Program Wychowawczy MSMS oraz załączniki:
  1. zał. nr 11 – zgoda wizerunek uczeń
  2. zał. nr 13 – zgoda wizerunek dorosły uczeń
  3. zał. nr 18 – klauzula inform. ogólna
 10. Umowa między rodzicami, uczniem a szkołą, która dostępna jest w sekretariacie szkolnym.

Uwaga! W przypadku rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej obowiązkowo należy przedstawić oświadczenie o gotowości szkolnej dziecka. Dokument wystawia przedszkole bądź poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły (lub wysłać listem poleconym na adres siedziby szkoły), podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów)