Wymagane dokumenty

UWAGA! Szkoła nie bierze udziału w naborze elektronicznym.

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, bądź świadectwo ukończenia klasy niższej niż starania o przyjęcie.

2. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum,

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).

4. Przejście procedury egzaminu sprawnościowego.

Dokumenty składane w sekretariacie szkoły (lub listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów) – nabór ciągły

 1. KARTA ZGŁOSZENIA SP
 2. KARTA ZGŁOSZENIA LO
 3. Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego złożone w dniu przyjęcia do szkoły.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej.
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).
 7. Podpisany przez rodziców i ucznia REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO oraz Program Wychowawczy MSMS oraz załączniki:
  1. zał. nr 11 – zgoda wizerunek uczeń
  2. zał. nr 13 – zgoda wizerunek dorosły uczeń
  3. zał. nr 18 – klauzula inform. ogólna
 8. Umowa między rodzicami, uczniem a szkołą, która dostępna jest w sekretariacie szkolnym.