kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182

Wymagane dokumenty

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, bądź świadectwo ukończenia klasy niższej niż starania o przyjęcie.

2. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum,

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).

4. Przejście procedury egzaminu sprawnościowego.

Dokumenty składane w sekretariacie szkoły (lub listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów) – nabór ciągły:

  1. Karta Zgłoszenia do LO
  2. Karta Zgłoszenia do SP
  3. Kwestionariusz osobowy ucznia
  4. Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego złożone w dniu przyjęcia do szkoły.
  5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
  6. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum.
  7. 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).
  8. Podpisany przez rodziców i ucznia REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO oraz Program Wychowawczy MSMS.
  9. Umowa między rodzicami, uczniem a szkołą, która dostępna jest w sekretariacie szkolnym.