Informacje o naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR I TERMINÓW NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁODZI

LINK DO STRONY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU:

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym terminarz rekrutacji, dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Rekrutacja-informacje-Kuratorium Oświaty

INFORMACJE O ŁODZKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCHURZĄD MISTA ŁODZI:

Informacja – szkoły ponadpodstawowe

Ogólne informacje o naborze – Urząd Miasta Łodzi

informacje ogólne

24 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, która odbywa się elektronicznie. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata logują się do systemu.

Kandydaci mogą logować się w systemie do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane, co oznacza, że kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji podstawowej, a jedynie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

W elektronicznym systemie naboru należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, a następnie:

  • wydrukować i podpisany przez rodziców/ prawnych opiekunów zanieść osobiście wraz z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru,

lub

  • podpisać elektronicznie przez rodziców/prawnych opiekunów i wysłać wraz z załącznikami za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów – nie ma żadnych ograniczeń. Wniosek składany jest do szkoły pierwszego wyboru.

W dniach 4 – 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00, po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydaci będą mieli możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów, tzn. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły.

Od 6 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 14 lipca do godz. 12.00.

W dniach 14 lipca – 20 lipca 2023 r. rodzice/prawni opiekunowie kandydata dokonują potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, poprzez dostarczenie do tej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

21 lipca 2023 r.  kurator oświaty opublikuje informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatów, którzy nie dostaną się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół rozpocznie się 21 lipca i potrwa do 26 lipca 2023 r.