Klasa o profilu Street Dance

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy o profilu Street Dance w Liceum Ogólnokształcącym dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłaszają nabór do klasy sportowej ze specjalnością Street Dance.

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w wybranym „stylu ulicznym” i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat innych technik, a także podstaw montażu i pracy z kamerą pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

W toku edukacji uczniowie zdobędą wszechstronną wiedzę obejmującą wyspecjalizowane umiejętności zarówno w aspekcie praktycznym, teoretycznym jak i twórczym.

Kompleksowy program nauczania umożliwi naszym adeptom nie tylko regularną pracę nad techniką tańca, ale również wesprze inwencję i postawę twórczą. Uczniowie stymulowani kreacyjną aktywnością, mobilizowani w sposób pozytywny do samodzielnych działań będą również przygotowywani do rozpoczęcia pracy zarówno podczas komercyjnych występów jak i samodzielnego tworzenia video-clipów.

Absolwenci klasy sportowej ze specjalnością Street Dance pracując w pełni zaangażowania otrzymają także możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, oraz na innych kierunkach humanistycznych).

Koncentrując się na kształceniu rzemiosła, podczas 4-letniej edukacji łączymy program nauczania liceum ogólnokształcącego wraz z realizacją przedmiotów uzupełniających (14 godzin zajęć tygodniowo).

Program zajęć uzupełniających:

 • Warsztaty taneczne:
  • przedmioty wiodące: hip hop, break dance, taniec współczesny
  • przedmioty dodatkowe: dancehall, popping, locking, house, commercial hip-hop, taniec jazzowy, taniec klasyczny
 • Warsztaty gimnastyczne:
  • przygotowanie motoryczne
  • akrobatyka sportowa
 • Warsztaty twórcze:
  • przedmioty dodatkowe: podstawy montażu, podstawy pracy z kamerą, choreografia i kompozycja tańca, wyraz sceniczny, wprowadzenie do sztuki aktorskiej, zadania aktorskie w planie plastycznym, improwizacja, higiena pracy tancerza
 • Dodatkowe przedmioty teoretyczne:
  • historia tańca
 • Wykłady zmienne:
  • wacking, krump, capoeira

Składka członkowska:

 • 300 zł za miesiąc

Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy o profilu „street dance” powinni posiadać doświadczenie w tym stylu tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością, cierpliwością i kreatywnością.

Kandydaci przyjmowani są również na podstawie średniej ocen – min. 4,0. Kandydatury uczniów wykazujących się wysokim poziomem tańca, których wyniki w nauce są poniżej wskazanej średniej, będą rozpatrywane indywidualnie.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 3-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Egzamin praktyczny
 2. a) wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:
 • formularz zgłoszeniowy – należy pobrać z linku [pobierz formularz], uzupełnić i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@msms.eu
 • formularz rekrutacyjny – należy pobrać z linku [pobierz formularz], uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@adastra-lodz.pl. W przypadku problemów załączenia zdjęcia do formularza, może zostać ono wysłane mailem jako osobny plik wraz z formularzem.
 • opłata rekrutacyjna – wpłaty w wysokości 30zł należy dokonać na konto organizatora:

Ad Astra Project, ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź
nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

W temacie przelewu prosimy aby wpisać: Imię i nazwisko/rekrutacja/klasa street dance

Termin nadsyłania formularzy: 5 maja 2021

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania kompletu uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO na formularzach.

 1. b) przebieg egzaminu:
 • ETAP I – sprawdzian praktyczny: lekcja tańca klasycznego oraz warsztat taneczny;
 • ETAP II – prezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30
  min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii)

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy tanecznej. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: świadomość ciała, poczucie rytmu oraz muzykalność, koordynację ruchową, warunki fizyczne i kreatywność.

Podczas I części sprawdzianu praktycznego obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze czarnym. W przypadku klasy o profilu street w II etapie obowiązuje strój wygodny, nie krępujący ruchów.

 • ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna (jej celem jest sprawdzenie warunków dykcyjnych i głosowych oraz poznanie zainteresowań kandydata, a także sprawdzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z życia społecznego i kulturalnego, jak również zbadanie kompetencji intelektualnych ucznia w procesie interpretacji współczesnej sztuki i szeroko pojętej kultury). Do III etapu egzaminu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę z I i II etapu.

Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację scenki aktorskiej.

Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferzeJ

Terminy zgłoszeń oraz egzaminów:

 • 5 maja – termin dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania drogą mailową na adres biuro@adastra-lodz.pl formularza zgłoszeniowego. Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną
 • 24 maja – egzamin praktyczny.

EGZAMIN PRAKTYCZNY odbędzie się w siedzibie Klubu Sportowego Ad Astra przy ulicy Aleksandrowskiej 38 w Łodzi (II piętro).

W przypadku pojawienia się nowych obostrzeń w odniesieniu sytuacji epidemicznej, istnieje możliwość, iż egzamin zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formuły online. W obliczu zaistnienia takiej sytuacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o zmianie modelu przeprowadzenia egzaminu możliwe najszybciej przy uwzględnieniu daty ogłoszenia obostrzeń.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/Opiekuna prawnego podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następnego po zakończonym egzaminie praktycznym dla wszystkich kandydatów).

*W przypadku nie pojawiania się kandydata na egzaminie, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowia

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wszystkie treningi sportowe i taneczne zostają odwołane do 18 kwietnia włącznie. Do tego dnia sekretariat pracuje zdalnie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.