Klasa o profilu taneczno-teatralnym

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym, dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Klub Sportowy AD ASTRA – Mistrzowie Świata w tańcu sportowym (IDF) we współpracy z Międzynarodową Szkołą Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącym „Edukacja i Sport”, ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym.

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego, poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania.

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – w wymiarze około 16 godzin tygodniowo).

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową, dającą doskonałą bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca.

Program zajęć uzupełniających:

·         Warsztaty taneczne:
– przedmioty wiodące:  taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w nowoczesnych

– przedmioty dodatkowe: kontakt improwizacja, polskie tańce narodowe, formy t-w nowoczesnych: break dance, hip hop

·   Warsztaty gimnastyczne:
przygotowanie motoryczne
podstawy akrobatyki sportowej

·         Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne:
– przedmioty wiodące:  choreografia i kompozycja tańca
– przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, gra aktorska, wprowadzenie do sztuki teatru, dykcja, zajęcia wokalne i umuzykalniające, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, świadomość ciała w pracy aktora tancerza, higiena pracy tancerza

·         Dodatkowe przedmioty teoretyczne: historia tańca, wiedza o teatrze

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej klasie liceum).

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym:

 • zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości
 • stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktorstwo, aktor teatru tańca) oraz na innych kierunkach humanistycznych
 • stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych.

Składka członkowska: 300 zł za miesiąc

Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 3-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowym warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej ocen w wysokości co najmniej 4,0 (w szczególnych przypadkach gdy średnia będzie niższa ale kandydat będzie wykazywał wybitne umiejętności, komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydata bądź nie). 

UWAGA!!! EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W FORMULE ONLINE!

1. Egzamin praktyczny online

a) wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:

•    formularz zgłoszeniowy – należy pobrać z linku [pobierz formularz], uzupełnić i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@msms.eu

•    formularz rekrutacyjny – należy pobrać z linku [pobierz formularz], uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@adastra-lodz.pl . W przypadku problemów załączenia zdjęcia do formularza, może zostać ono wysłane mailem jako osobny plik wraz z formularzem. 

 • opłata rekrutacyjna – wpłaty w wysokości 30 zł należy dokonać na konto organizatora:

Ad Astra Project, ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź
nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

W temacie prosimy aby wpisać: Imię i nazwisko/rekrutacja/klasa taneczno-teatralna

Termin nadsyłania formularzy:  5 maja 2021

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania kompletu uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO na formularzach.

b) przebieg egzaminu:

•    ETAP I – prezentacja solo: autoprezentacja (do 2 min) oraz układ choreograficzny w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczony od momentu rozpoczęcia choreografii) powinien zostać nagrany zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.c) oraz zamieszczony na dowolnej stronie hostingowej (np. https://wetransfer.com/), a następnie link do pliku przesłany drogą mailową na adres: biuro@adastra-lodz.pl do dnia 5 maja 2021 roku. 

•    ETAP II – sprawdzian praktyczny: w dniu 6 maja 2021 r. kandydat otrzyma maila (na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym) zawierającego dalsze wskazówki oraz instruktarzowe video obejmujące krótkie kombinacje, które osoba ubiegająca się o promocję do klasy taneczno-teatralnej będzie zobowiązana wykonać, nagrać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.c) oraz zamieścić na dowolnej stronie hostingowej (np. https://wetransfer.com/), a następnie link do pliku przesłać drogą mailową na adres: biuro@adastra-lodz.pl do dnia 10 maja 2021 roku. Do II etapu przechodzą jedynie uczestnicy, którzy otrzymali pozytywną ocenę z etapu I.

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu taneczno-teatralnym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: świadomość ciała, poczucie rytmu oraz muzykalność, kreatywność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

Podczas sprawdzianu praktycznego (ETAP II) obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze odrózniającym się od otoczenia.

•    ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna (jej celem jest poznanie zainteresowań kandydata oraz sprawdzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z życia społecznego i kulturalnego, a także zbadanie kompetencji intelektualnych ucznia w procesie interpretacji współczesnej sztuki i szeroko pojętej kultury). Do III etapu przechodzą jedynie uczestnicy, którzy otrzymali pozytywną ocenę z ETAPU II. Rozmowa zostanie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Data i godzina egzaminu zostanie ustalona indywidualnie, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. Na rozmowę należy założyć wygodny, dopasowany strój, niekrępujący ruchów. Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację scenki aktorskiej (dlatego też przed przystąpieniem do egzaminu należy się dobrze rozgrzać).

Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze!

c) wymogi odnośnie nagrań video:

 • autoprezentacja kandydata, to wstęp trwający maksymalnie 2 min, w którym kandydat podaje:

1.imię i nazwisko

2.wiek

3.nazwę miejscowości (miejsce pochodzenia lub obecnego zamieszkania)

4.informację o wykształceniu oraz dotychczasowym doświadczeniu tanecznym

 • nagranie prezentacji solowej (autoprezentacja + choreografia) oraz sprawdzianu praktycznego musi być zarejestrowane jako jedno, ciągłe ujęcie. Oznacza to, że całe nagranie musi być dokonane bez zatrzymywania lub wyłączania urządzenia nagrywającego oraz nie może stanowić złączenia różnych nagrań/ujęć.
 • W trakcie całego nagrania, odległość między urządzeniem nagrywającym, a kandydatem powinna być taka, aby w kadrze było widać całą sylwetkę kandydata.
 • Wszelka postprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał, włączając montaż i korektę audio/wideo jest zabroniona. Upraszczając – na nagranie nie nakładamy żadnych filtrów!
 • Nagrania można zarejestrować dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo z dźwiękiem (np. kamera, kamera internetowa, smartfon), zapewniającym właściwą jakość nagrania opisaną poniżej.
 • Głośność muzyki jak i głosu kandydata podczas nagrań musi być wystarczająca aby móc zrozumieć wypowiadane słowa oraz pozwolić na ocenę zgodności ruchu z melodią oraz charakterem muzyki.
 • Dopuszczalne są tylko dwa formaty nagrań:

1.*.mp4

2.*.mov

 • Minimalna rozdzielczość nagrania to HD (720p, 1280×720), przy czym rekomendowana rozdzielczość to FULL HD (1080p, 1920×1080). Akceptowane są wszystkie rozdzielczości wyższe niż minimalna.
 • Minimalna ilość klatek na sekundę to 25 (25fps). Akceptowane są wszystkie ilości klatek na sekundę wyższe niż minimalna.
 • Plik z nagraniem należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_rocznik_miejscowość.rozszerzenie pliku

1.Nazwisko, imię, rocznik i miejscowość – to dane kandydata

2.Rozszerzenie pliku powinno być zgodne z wytycznymi oraz nadane automatycznie przy zapisie nagrania (bez manualnej ingerencji w nazwę rozszerzenia)

3.Przykładowa nazwa pliku: Kowalski_Jan_2006_Łódź.mp4

Pliki nazwane w inny sposób mogą zostać odrzucone jeśli niemożliwym będzie jednoznaczne wskazanie kandydata.

Terminy zgłoszeń oraz egzaminów:

•    5 maja – termin dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania drogą mailową na adres biuro@adastra-lodz.pl formularza zgłoszeniowego, formularza rekrutacyjnego oraz prezentacji solowej (autoprezentacja + choreografia solowa). Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.

•    6 maja – termin otrzymania drogą elektroniczną materiału na egzamin praktyczny. W przypadku nieotrzymania maila z materiałem do godziny 14:00 prosimy o niezwłoczny kontrakt z biurem Klubu Sportowego AD ASTRA.

•    10 maja – termin przesłania drogą mailową zadań praktycznych (biuro@adastra-lodz.pl)

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z WYBRANYMI KANDYDATAMI ZOSTANIE USTALONY INDYWIDUALNIE!

Wyniki egzaminu zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/Opiekuna prawnego podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu ostatniego etapu egzaminu.