Klasa o profilu taneczno-teatralnym

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym (odrębna klasa dla uczniów do tej pory specjalizujących się w formach scenicznych i streetowych).

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli tańca.

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania.

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego (istnieje możliwość wybrania przedmiotów rozszerzonych) oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – około 14 godzin tygodniowo).

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową dającą doskonałą bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca.

Program zajęć uzupełniających:

Warsztaty taneczne:

 • przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w nowoczesnych
 • przedmioty dodatkowe: kontakt improwizacja, formy t-w nowoczesnych: break dance (w przyszłości dyscyplina olimpijska), hip hop, polskie tańce narodowe

Warsztaty gimnastyczne:

 • przygotowanie motoryczne
 • podstawy akrobatyki sportowej

Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne:

 • przedmioty wiodące: kompozycja tańca
 • przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, gra aktorska, wprowadzenie do sztuki teatru, dykcja, zajęcia wokalne i umuzykalniające, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, świadomość ciała w pracy aktora tancerza, higiena pracy tancerza

 Dodatkowe przedmioty teoretyczne:

 • wiedza o tańcu, wiedza o teatrze, psychologia sportu

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej klasie liceum).

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym:

 • zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości
 • stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktor teatru tańca, aktorstwo) oraz na innych kierunkach humanistycznych
 • stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych

Składka członkowska:

300 zł za miesiąc


Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego wraz z  rozmową kwalifikacyjną.

 1. Egzamin praktyczny online

a) wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:

 • formularz zgłoszeniowy – należy pobrać z linku KARTA ZGŁOSZENIA LO, uzupełnić i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@msms.eu
 • formularz rekrutacyjny – należy pobrać z linku Formularz rekrutacyjny 2020, uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@adastra-lodz.pl. W przypadku problemów załączenia zdjęcia do formularza, może zostać ono wysłane mailem jako osobny plik wraz z formularzem.
 • opłata rekrutacyjna – wpłatę w wysokości 30zł należy dokonać na konto organizatora

Termin nadsyłania formularzy: 13 sierpnia 2020 roku. 

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania kompletu uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO na formularzach.

b) przebieg egzaminu:

 • prezentacja solo: autoprezentacja (do 2min) oraz układ choreograficzny w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczony od momentu rozpoczęcia choreografii) powinien zostać nagrany zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.c) oraz zamieszczony na dowolnej stronie hostingowej (np. https://wetransfer.com/), a następnie link do pliku przesłany drogą mailową na adres: biuro@adastra-lodz.pl do dnia 13 sierpnia 2020 roku.
 • sprawdzian praktyczny: w dniu 5 czerwca kandydat otrzyma maila (na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym) zawierającego dalsze wskazówki oraz instruktarzowe video obejmujące krótkie kombinacje, które osoba ubiegająca się o promocję do klasy taneczno-teatralnej będzie zobowiązana wykonać, nagrać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.c) oraz zamieścić na dowolnej stronie hostingowej (np. https://wetransfer.com/), a następnie link do pliku przesłać drogą mailową na adres: biuro@adastra-lodz.pl do dnia 19 sierpnia 2020 roku.

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu taneczno-teatralnym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: poczucie rytmu oraz muzykalność, kreatywność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

Przy nagraniu części drugiej – sprawdzianu praktycznego, obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze odróżniającym od otoczenia.

Organizator może poprosić kandydata o ponowne przesłanie nagrania w przypadku problemów z jego pobraniem lub odtworzeniem. W sytuacji braku możliwości odtworzenia nagrania podesłanego przez kandydata z przyczyn niezależnych od organizatora – zgłoszenie, po uprzednim kontakcie z kandydatem, może zostać odrzucone.

c) wymogi odnośnie nagrań video:

 • autoprezentacja kandydata, to wstęp trwający maksymalnie 2min, w którym kandydat podaje:
  • imię i nazwisko
  • wiek
  • nazwę miejscowości (miejsce pochodzenia lub obecnego zamieszkania)
  • informację o wykształceniu oraz dotychczasowym doświadczeniu tanecznym
 • całe nagranie prezentacji solowej (autoprezentacja + choreografia) oraz sprawdzianu praktycznego musi być zarejestrowane jako jedno, ciągłe ujęcie. Oznacza to, że całe nagranie musi być dokonane bez zatrzymywania lub wyłączania urządzenia nagrywającego oraz nie może stanowić złączenia różnych nagrań/ujęć.
 • W trakcie całego nagrania, odległość między urządzeniem nagrywającym, a kandydatem powinna być taka, aby w kadrze było widać całą sylwetkę kandydata.
 • Wszelka poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał, włączając montaż i korektę audio/wideo jest zabroniona. Upraszczając – na nagranie nie nakładamy żadnych filtrów „żeby ładniej wyglądało”.
 • Nagrania można zarejestrować dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo z dźwiękiem (np. kamera, kamera internetowa, smartfon), zapewniającym właściwą jakość nagrania opisaną poniżej.
 • Głośność muzyki jak i głosu kandydata podczas nagrań musi być wystarczająca aby móc zrozumieć wypowiadane słowa oraz pozwolić na ocenę zgodności ruchu z melodią oraz charakterem muzyki.
 • Dopuszczalne są tylko dwa formaty nagrań:
  • *.mp4
  • *.mov
 • Minimalna rozdzielczość nagrania to HD (720p, 1280×720), przy czym rekomendowana rozdzielczość to FULL HD (1080p, 1920×1080). Akceptowane są wszystkie rozdzielczości wyższe niż minimalna.
 • Minimalna ilość klatek na sekundę to 25 (25fps). Akceptowane są wszystkie ilości klatek na sekundę wyższe niż minimalna.
 • Plik z nagraniem należy nazwać według schematu: 

Nazwisko_Imię_rocznik_miejscowość.rozszerzenie pliku

  • Nazwisko, imię, rocznik i miejscowość – to dane kandydata
  • Rozszerzenie pliku powinno być zgodne z wytycznymi oraz nadane automatycznie przy zapisie nagrania (bez manualnej ingerencji w nazwę rozszerzenia)

Przykładowa nazwa pliku: Kowalski_Jan_2006_Łódź.mp4

Pliki nazwane w inny sposób mogą zostać odrzucone jeśli niemożliwym będzie jednoznaczne wskazanie kandydata.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie tańca odbędzie się w terminie wyznaczonym indywidualnie.

Rozmowa zostanie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Godzina egzaminu zostanie ustalona indywidualnie, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

Na rozmowę należy założyć wygodny, dopasowany strój, niekrępujący ruchów. Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację scenki aktorskiej (dlatego też przed przystąpieniem do egzaminu należy się dobrze rozgrzać). Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Terminy zgłoszeń oraz egzaminów:

  • 13 sierpnia – termin dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania drogą mailową formularza zgłoszeniowego, formularza rekrutacyjnego oraz prezentacji solowej (autoprezentacja + choreografia solowa). Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.
  • 14 sierpnia – terminy otrzymania drogą elektroniczną materiału na egzamin praktyczny. W przypadku nieotrzymania maila z materiałem  do godziny 12:00 prosimy o niezwłoczny kontrakt z biurem Klubu Sportowego AD ASTRA.
  • 19 sierpnia – termin przesłania drogą mailową zadań praktycznych
  •  termin rozmów kwalifikacyjnych (dzień i godzina zostaną ustalone indywidualnie)

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 30zł należy dokonać przelewem przed przesłaniem filmu z nagraniem choreografii.

W temacie przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko/opłata rekrutacyjna

Dane do przelewu organizatora:

AD ASTRA PROJECT

ul. Aleksandrowska 38

91-151 Łódź

Nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

 

Sekretariat szkoły:

Ewelina Kubicka

Łódź, ul. Jarosławska 29

tel: (+48) 570 753 808, email: sekretariat@msms.eu

Poniżej przedstawiamy pedagogów Klubu Sportowego AD ASTRA, którzy poprowadzą zajęcia z przedmiotów uzupełniających:

Adam Grabarczyk – solista baletu Teatru Wielkiego w Łodzi oraz pedagog. Wykształcenie baletowe uzyskał w Państwowej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Ukończył także Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Pedagogika baletu. Od 1986 roku związany z zespołem baletowym opery łódzkiej. Największe uznanie zyskał jako: Jezus w Próbie, Królewicz, Macocha i Wiedźma w Królewnie Śnieżce, tytułowy Amerykanin w Paryżu, Armand w Damie kameliowej, Demetriusz w Śnie nocy letniej, Leopold w Amadeuszu, Macocha w Kopciuszku, Adam w Odwiecznych pieśniach. Ponadto ma na swoim koncie takie role jak: Ojciec Zosi, Mendelson, Podpalacz w Ziemi obiecanej, Słońce w Carmina burana, Andres w Opowieściach Hoffmanna (opera), Doctore, Kapitano w Napoju miłosnym (opera) oraz role solowe w Kolorze Żółtym i Bolerze.

Katarzyna Gorczyca – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Jej spektakle dyplomowe to: „ Superbohaterów 10/9” reż. Błażej Peszek, „ Working Title EGO” reż. Jens Van Daele, „ Ubu Król” reż. Jerzy Stuhr. Laureatka min.: Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie (monodram „Dziewictwo”2009 r),  I Połczyńskiego Festiwalu Tańca (spektakl „Samsara” 2013 r),konkursu choreograficznego 3..2..1 taniec w Krakowie i Warszawskiej Platformy Tańca 2016 („#DBRMPP” 2016 r). Współzałożycielka grupy LineAct ( spektakl „ Zakorzenieni”, „Oplątane”). Współpracowała z Teatrem Śląskim w Katowicach oraz z Teatrem Komedia w Warszawie. Obecnie asystentka reżysera Briana Michaelsa, z którym realizuje międzynarodowy projekt „Lysistrata. PAFOS 2017”. Ich współpracowała rozpoczęła się przy spektaklu „ Wiele hałasu o nic” na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu oraz przy międzynarodowej produkcji „Much Ado About Nothing” podczas Folkwang Shakespeare Festival- 2016 w Essen.

Anna Ciszowska – teatrolog, reżyser teatru dzieci i młodzieży, pedagog teatralny i animatorka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Od 1997 roku instruktorka teatralna i nauczycielka wiedzy o kulturze w VI L0 im. J. Lelewela w Łodzi, od 2011 roku kierowniczka działu Wydarzeń Okołoteatralnych w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Dotknij Teatru –  łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

Maria Kuśnierz – choreograf, konsultant merytoryczny, pedagog, teoretyk tańca, mgr sztuki w specjalności pedagogika baletu. Z tańcem związana od dzieciństwa, to jej pasja i wykonywany zawód. W latach 1980 – 90 tancerka dziecięcego ,a następnie Reprezentacyjnego Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W latach 1993 – 97 odbyła studia magisterskie w specjalności „pedagogika baletu” w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w roku 2003 Podyplomowe Studia Teorii Tańca. Od 1997 roku pracuje nieprzerwanie jako pedagog tańca ludowego i charakterystycznego, a także wykładowca teorii  tańca w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi oraz udziela się choreograficznie w Zespołach Pieśni i Tańca w kraju i za granicą.W latach 1994 – 2007 pracowała jako choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”. Zespół w czasie tych trzynastu lat, wziął udział w Festiwalach Międzynarodowych w Serbii, Francji, Holandii, Finlandii, We Włoszech oraz Korei Północnej i zdobył aż siedem z siedemnastu nagród uzyskanych na przestrzeni pięćdziesięciu lat swojego istnienia, a są to : 1997- Medal Dwudziestolecia Województwa Sieradzkiego oraz Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki przyznane w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty”, 1998 – Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury, 1999 – Wyróżnienie za technikę taneczną przyznane podczas Wojewódzkiego Festiwalu „Tradycje” oraz III nagroda w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Tańca Ludowego – Płock 99. W roku 2000 – III nagroda w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego w Płocku, 2003– Pierwsza Nagroda Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje”. W latach 2008 – 10 była kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W tym czasie podarowała zespołowi własne pomysły i choreografie „Tańce sieradzkie” , kujawiaka do muzyki Henryka Wieniawskiego oraz widowisko dla dzieci „Pastorałka” którego premiera odbyła się w Filharmonii Łódzkiej. Zespół odbył w tym czasie trzy wyjazdy zagraniczne : do Hiszpanii, Rumunii i Niemiec, gdzie brał udział w Międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Anna Banasik – tancerka, choreograf oraz pedagog tańca. Absolwentka  Akademii Muzycznej na kierunku Choreografia i techniki taneczne w Łodzi. Posiada również ukończony kurs choreografii scenicznej zakończony uzyskany choreografa kat. II. Ukończyła szkołę teatralno-taneczną w Krakowie o profilu Aktor teatru tańca współczesnego. Swoje poszukiwania ruchowe zagłębia w technikach takich, jak taniec współczesny, modern, taniec fizyczny, kontakt improwizacja, a także w innych formach aktywności cielesnej, wśród których znajdują się Ashtanga Joga, pilates, parkour oraz partnerowania w powietrzu. Swoje doświadczenie sceniczne zdobywa biorąc udział w różnych produkcjach i projektach teneczno-choreografincznych. Doskonali swoje umiejętności w Teatrze Tańca KIJO oraz Teatrze V6 w Łodzi. Podczas swojej kilkunastoletniej edukacji tanecznej miała okazję szkolić się pod okiem takich artystów, jak: Aleksander Kopański, Tomasz Wygoda, Jakub Lewandowski, Anna Maria Krysiak, Iwona Olszowska, Natalia Iwaniec, Dawid Lorenc, Anna Piotrowska, Jacek Owczarek, Witold Jurewicz, Michał Ratajski, Krzysztof Skolimowski, Anna Wytych – Wierzgacz.

Anita Usielska – trener i sędzia gimnastyki artystycznej. Licencjonowana instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness i nowoczesne formy gimnastyki oraz instruktorka sportu w dyscyplinach: gimnastyka artystyczna oraz akrobatyka sportowa, posiadająca także przygotowanie pedagogiczne, która z powodzeniem przez lata umiejętnie łączyła sport z edukacją.

W latach 2006-2014 była instruktorką gimnastyki artystycznej w UKS 41 Łódź, w latach 2015-2016 współpracowała z sekcją wyczynowej gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź. Od 2014 roku z pasją oddaje się prywatnemu nauczaniu gimnastyki artystycznej w LA PASSIONE Łódź, a od 2017 roku, również w LA PASSIONE Wrocław.

Marek Sosnowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener akrobatyki sportowej II klasy, nauczyciel wychowania fizycznego z dwudziestoletnią praktyką, współpracuje z MSZS organizując zawody sportowe, masażysta I i II stopnia, kinezjoterapeuta, ukończył oligofrenopedagogikę, pracuje z dziećmi z dysfunkcjami.

Aleksandra Lewy – choreograf,  teatrolog, pedagog, instruktor tańca i nauczycielka wiedzy o kulturze. Absolwentka Choreografii i teorii tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła również  filozofię i kulturoznawstwo spec. Literaturoznawstwo oraz Podyplomowe Studia, także  na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Nowoczesne technologie w Turystyce (Wydział Geograficzny). Ukończyła kurs pedagogiczny (UŁ), kurs instruktora tańca, instruktora fitness i rekreacji ruchowej (UŁ), kurs animatora czasu wolnego (UŁ) oraz kurs instruktora teatralnego (szkolenie dla nauczycieli, Teatr Pinokio). W między czasie ukończyła także studium Masters Art Performing w Wielkiej Brytanii. Sztuki aktorskiej uczyła  się w Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu oraz w Policealnym Studiu Aktorskim Lart Studio w Krakowie. W zakresie tańca współczesnego, jazzowego i klasycznego szkoliła się m.in. w Londynie (Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Pineapple Dance Studios, London Contemporary Dance School, Royal Dance Academy of Dance), Portugalii (Escola de Dança do Conservatório Nacional), Francji (Studio Harmonic), Niemczech (Tanz Fabric Berlin). Doświadczenie sceniczne zbierała już od najmłodszych lat, tańczyła między innymi we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Finlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii, pracowała również w  Teatrze Wielkim w Poznaniu. Uczyła się od takich nauczycieli jak Madeeine Waters, Tory Trotter, Roland Price, Emma Northmore, Alex Turner. Od ponad 10 lat szkoli dzieci i młodzież w zakresie tańca jazzowego i współczesnego, z powodzeniem przygotowując je do zawodów sportowych i festiwali tanecznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Współpracuje ze Szkołą Baletową na Krecie (Balet school Vasilaki Ntina) oraz z Akademią Artystyczną Turku Arts Academy (Finland). W 2015 roku w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi. Założycielka, choreograf i instruktor Zespołu Tańca Nowoczesnego AD ASTRA,  trenerka tańca sportowego tegorocznych i ubiegłorocznych Mistrzyń Świata w Tańcu Sportowym. W Klubie Sportowym AD ASTRA prowadzi 4 grupy, na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowuje także solistki do zawodów sportowych sygnowanych przez Ministerstwo Sportu.

Z uwagi na sportowy charakter klasy taneczno-teatralnej (klasa mistrzostwa sportowego), a tym samym udział uczniów tej klasy w zawodach sportowych zostaje przyjęta nienaruszalna zasada, iż osoby będące uczniami klasy taneczno-teatralnej Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” są jednocześnie i WYŁĄCZNIE zawodnikami Klubu Sportowego Ad Astra.

UWAGA! Od 9.11 - sekretariat czynny jest w godz. 10:00-14:00. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Dziękujemy.