Klasa o profilu taneczno-teatralnym

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym, dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym.

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego, poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania.

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – w wymiarze około 16 godzin tygodniowo).

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową, dającą doskonałą bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca.

Program zajęć uzupełniających:

 • Warsztaty taneczne:
  • przedmioty wiodące:  taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w
   nowoczesnych
  • przedmioty dodatkowe: kontakt improwizacja, polskie tańce narodowe, formy t-w
   nowoczesnych: break dance, hip hop
 • Warsztaty gimnastyczne:
  • przygotowanie motoryczne
  • podstawy akrobatyki sportowej
 • Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne:
  • przedmioty wiodące:  choreografia i kompozycja tańca
  • przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, gra aktorska, wprowadzenie do sztuki teatru, dykcja, zajęcia wokalne i umuzykalniające, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, świadomość ciała w pracy aktora tancerza, higiena pracy tancerza
 • Dodatkowe przedmioty teoretyczne:
  • historia tańca, wiedza o teatrze

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej klasie liceum).

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym:

•   zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz
przygotowanie do egzaminu dojrzałości

•   stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia
umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktorstwo, aktor teatru tańca) oraz na innych kierunkach humanistycznych

•   stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych.

Składka członkowska:

 • 300 zł za miesiąc

Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 3-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Egzamin praktyczny

a) wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:

•   formularz zgłoszeniowy – należy pobrać, uzupełnić i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@msms.eu

•   formularz rekrutacyjny – należy pobrać, uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@adastra-lodz.pl . W przypadku problemów załączenia zdjęcia do formularza, może zostać ono wysłane mailem jako osobny plik wraz z formularzem.

•   opłata rekrutacyjna – wpłaty w wysokości 30 zł należy dokonać na konto organizatora:

Ad Astra Project, ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź
nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

W temacie prosimy aby wpisać: Imię i nazwisko/rekrutacja/klasa taneczno-teatralna

Termin nadsyłania formularzy:  5 maja 2021

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania kompletu uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO na formularzach.

b) przebieg egzaminu:

•   ETAP I – sprawdzian praktyczny: lekcja tańca klasycznego oraz warsztat taneczny przygotowany przez pedagogów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;

•   ETAP II – prezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii); Do II etapu przechodzą jedynie uczestnicy, którzy otrzymali pozytywną ocenę z etapu I

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu taneczno-teatralnym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: świadomość ciała, poczucie rytmu oraz muzykalność, kreatywność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

Podczas sprawdzianu praktycznego obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze czarnym.

•   ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna (jej celem jest poznanie zainteresowań kandydata oraz sprawdzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z życia społecznego i kulturalnego, a także zbadanie kompetencji intelektualnych ucznia w procesie interpretacji współczesnej sztuki i szeroko pojętej kultury). Do III etapu przechodzą jedynie uczestnicy, którzy otrzymali pozytywną ocenę z etapu II.

Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację scenki aktorskiej.

Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferzeJ

Terminy zgłoszeń oraz egzaminów:

•   5 maja – termin dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania drogą mailową na adres biuro@adastra-lodz.pl formularza zgłoszeniowego. Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną

•  10 maja – egzamin praktyczny.

EGZAMIN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ 10 maja 2021r. w siedzibie Klubu Sportowego Ad Astra przy ulicy Aleksandrowskiej 38 w Łodzi.

W przypadku pojawienia się nowych obostrzeń w odniesieniu sytuacji epidemicznej, istnieje możliwość, iż egzamin zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formuły online. W obliczu zaistnienia takiej sytuacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o zmianie modelu przeprowadzenia egzaminu możliwe najszybciej przy uwzględnieniu daty ogłoszenia obostrzeń.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/Opiekuna prawnego podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następnego po zakończonym egzaminie praktycznym dla wszystkich kandydatów).