Średnia ważona w LO

ŚREDNIA WAŻONA

I) W zależności od skali trudności zadania oraz znaczenia uzyskanej oceny, stopnie wystawia się z uwzględnieniem współczynnika tzw. „wagi” zawartej w przedziale 1-7. Dla poszczególnych wyników przyjmuje się następującą „wagę”:

  1. praca klasowa, sprawdzian wiadomości powyżej trzech tematów – 3,
  2. poprawa pracy klasowej – 3 (w tym przypadku waga z pierwszej pracy klasowej – 1),
  3. kartkówka, odpowiedź ustna – 2;
  4. odpowiedź ustna na języku obcym w zależności od rodzaju wypowiedzi – 1-2,
  5. zadanie domowe lub ćwiczenia, aktywność na zajęciach (w tym praca w grupach) – 1,
  6. aktywność i zaangażowanie na wychowaniu fizycznym, muzyce, plastyce, informatyce, technice – 1-6,
  7. projekty edukacyjne – 1-2
  8. laureaci konkursów: a) szkolne – 2; b) międzyszkolne – 3; c) powiatowe – 4; d) wojewódzkie – 5; e) ogólnopolskie – 6; f) międzynarodowe – 7.

II) W sytuacji gdy waga jest zawarta w określonym zakresie, nauczyciel informuje uczniów o konkretnej wadze oceny w chwili zlecania zadania.

III) Ze względu na specyfikę prowadzenia zajęć i wymagań na wychowaniu fizycznym, muzyce, informatyce, plastyce, technice dopuszcza się stosowanie innych zasad ważenia ocen zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

IV) Oceny semestralne i końcoworoczne ustala się na podstawie uzyskanej przez ucznia średniej ważonej ocen cząstkowych:

ocena celująca – powyżej 5,35 średniej ważonej

ocena bardzo dobra – 4,60 – 5,34 średniej ważonej

ocena dobra – 3,60 – 4,59 średniej ważonej

ocena dostateczna – 2,60 – 3,59 średniej ważonej

ocena dopuszczająca – 1,75 – 2,59 średniej ważonej

ocena niedostateczna – poniżej 1,75 średniej ważonej

Oceny cząstkowe stawiamy ze znakami plus (+) o minus (-). Znak plus podwyższa ocenę o 0,25, znak minus obniża o 0,25 w momencie liczenia średniej ważonej, np. 4- (3,75), 4+ (4,25).

V) Nauczyciel ma prawo podwyższyć o jeden stopień przewidywaną ocenę śródroczną / roczną dla ucznia, który systematycznie uczęszczał na zajęcia dydaktyczne i wywiązywał się na bieżąco z obowiązków ucznia.