Stołówka szkolna

ZASADY REKRUTACJI W PROGRAMIE OBŁUGUJĄCYM STOŁÓWKE SZKOLNĄ

 1. Uczeń pobiera w sekretariacie szkoły druk rejestracyjny, który zostaje wypełniony przez rodzica.
 2. Oddając wypełniony przez rodzica druk rejestracyjny uczeń pobiera klips (kartę), na której widnieje Jego indywidualny numer w systemie oraz dane do zalogowania na stronie https://jemwszkole.pl
 3. Podczas pierwszego logowania rodzic zmienia hasło i przypisuje numer z klipsa(karty) w panelu na stronie.
 4. Rodzic dokonuje opłat poprzez: wybranie miejsca posiłku, zaznaczenie dni w danym miesiącu, w których dziecko będzie korzystało z możliwości jedzenia obiadu w szkole oraz dokonanie płatności poprzez panel tpay (do kwoty może zostać doliczona automatycznie prowizja instytucji obsługującej płatności online),
 5. W panelu rodzica należy zmienić “tymczasowe dane rodzica”. System skopiował do danych rodzica dane dziecka. Należy zmienić te dane oraz dopisać adres mailowy.

FILM INSTRUKTAŻOWY – DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „EDUKACJA I SPORT”

SZKOŁA PODSTAWOWA „EDUKACJA I SPORT”

Uchwalono na podstawie:

 • 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg. rozkładu opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się wg. indywidualnych ustaleń z kierownikiem szkolnej stołówki.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej na tablicy ogłoszeń.

§ 2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
 2. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,
 3. pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
 4. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą Dyrektora szkoły.

§ 3
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej – opłata za jeden posiłek – 7,00 zł (słownie: siedem złotych), CENA DOTYCZY OBIADÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY
 2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4
Wnoszenie opłat za posiłki

Opłaty za obiady w danym miesiącu uiszczane są w następujący sposób:

 1.  Za pomocą strony internetowej https://jemwszkole.pl – opłaty dokonywane za pomocą indywidualnego konta w formie przelewu online (instrukcja opłat w formie filmu na stronie szkoły – http://msms.eu w zakładce Szkoła/Obiady oraz na indywidualnym koncie ucznia). Login i hasło do panelu opłat można pobrać w sekretariacie szkoły.
 2. Indywidualnie w sekretariacie szkoły.
 3. Podczas dokonywania opłat wybieramy miejsce: „OBIAD JAROSŁAWSKA – 7 ZŁ”.
 4. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry (lub wybrane dni danego miesiąca), do 30 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
 5. System tpay – obsługujący płatności pobiera prowizję za obsługę płatności online.
 6. Uczeń otrzymuje klips/kartę uprawniającą do korzystania ze stołówki i weryfikującą dokonanie płatności za obiad. Informację o zagubionym klipsie/karcie należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie lub u Dyrektora szkoły w celu jej dezaktywacji i wydania nowego klipsa/karty. Opłata za nowy klips/kartę wynosi 5 zł (pięć zł) i wpłacana jest na w sekretariacie szkoły gotówką.

§ 5
Zwolnienie z opłat za posiłki

 1. Dyrektor szkoły może decyzją administracyjną zwolnić rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia w następujących sytuacjach: w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnych przypadkach losowych.
 2. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.
 3. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§ 6
Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić mailowo – obiady@msms.eu najpóźniej do godz. 8.00 dnia, w którym będzie uczeń nieobecny w szkole. W tytule wiadomości należy napisać – NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIE – imię i nazwisko oraz klasa. W treści wiadomości prosimy podać daty nieobecności na opłaconych już posiłkach. Brak mailowego zgłoszenia nie uprawnia do zwrotu kosztów posiłku w dniu nieobecności.
 2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona i będzie widoczna w panelu rodzica. Kwota ta będzie automatycznie pomniejszała ogólną sumę płatności w kolejnym miesiącu. W ten sposób nastąpi pomniejszenie wysokości kolejnej opłaty o posiłki niewykorzystane w danym miesiącu.
 3. Ostateczne rozliczenie i zwrot opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku. Zwrot następuje w formie gotówki lub przelewu na konto wskazane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego ucznia.

§ 7
Zasady zachowania na stołówce

 1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.
 3. Podczas wejścia na stołówkę uczeń jest zobowiązany potwierdzić za pomocą otrzymanego „klipsa” na czytniku fakt dokonania wpłaty za obiad. Brak potwierdzenia na wyświetlaczu jest jednoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z posiłku. W sytuacjach wyjątkowych kierownik stołówki może wyrazić zgodę na przystąpienie do posiłku i wskazanie metody dokonania płatności za posiłek.
 4. W stołówce obowiązuje cisza.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 6. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2019r.

Więcej informacji można uzyskać u p. Marzeny Szuby: 574-692-198

DNI OTWARTE:
27.05 - SP godz. 17:00, LO godz. 18:30

OBÓZ TANECZNO-TEATRALNY - informacje w zakładce "Newsy"