Zasady monitorowania wejść i wyjść ze szkoły

Zasady monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły

Poniżej zamieszczamy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” oraz Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport” w Łodzi, które dotyczy zasad monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 1/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”

oraz MSMS LO „Edukacja i Sport” ul. Jarosławska 29 Łódź z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zasady monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren placówki

 1. Pracownicy zobowiązani są monitorować wejścia i wyjścia na teren placówki osób postronnych.
 2. Za osoby postronne uważa się wszystkie osoby niezwiązane bezpośrednio z placówką, w tym rodziców/opiekunów uczniów.
 3. Przed wejściem osoby postronnej na teren placówki pracownik zobowiązany jest do sprawdzenia celu wizyty tej osoby w placówce i skierowania jej we właściwe miejsce.
 4. Odmowa podania celu wizyty uniemożliwia wpuszczenie osoby postronnej do budynku.
 5. Wejście osoby postronnej do budynku bez zgody pracownika uważa się za wtargnięcie.
 6. W przypadku wtargnięcia pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły.
 7. Wejście i wyjście osoby postronnej do budynku należy odnotować w „Księdze wejść i wyjść” osób postronnych do placówki.
 8. Wszystkie osoby postronne muszą zostać wylegitymowane i wpisane do „Księgi wejść i wyjść” osób postronnych do placówki.
 9. W przypadku przedłużania się wizyty osoby postronnej pracownik zobowiązany jest sprawdzić, czy nadal przebywa ona w budynku zgodnie z podanym celem wizyty.
 10. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie przez osobę postronną, pracownik ma obowiązek towarzyszyć tej osobie do sekretariatu.
 11. W przypadku wizyty służb technicznych, woźny/konserwator ma obowiązek towarzyszyć tym osobom podczas wykonywania ich czynności.
 12. Pracownicy zobowiązani są do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu wymienionych wyżej obowiązków.
 13. Każdy pracownik ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby postronnej.
 14. Wszystkie osoby postronne muszą zostać wylegitymowane i wpisane do „Księgi wejść i wyjść” osób postronnych do budynku.
 15. Wejścia i wyjścia ze szkoły są dodatkowo monitorowane poprzez nagrania wizyjne

DYREKTOR SZKOŁY

Izabella Rześniowiecka-Walter