Klasa Musicalowa

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy musicalowej w Liceum Ogólnokształcącym!

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu musicalowym.

Mając na uwadze szerokie spektrum umiejętności niezbędnych do realizacji działań artystycznych oferujemy kompleksowy program nauczania skoncentrowany na przygotowaniu młodych adeptów do rozwijania specjalności aktor scen muzycznych.

Pragniemy aby absolwenci klasy musicalowej mogli rozwijać swoją karierę na deskach teatrów muzycznych oraz teatrów tańca, a także podczas studiów na wyższych uczelniach artystycznych. Koncentrując się na kształceniu rzemiosła, podczas 4-letniej edukacji realizujemy program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – w wymiarze około 16 godzin tygodniowo).

Program zajęć uzupełniających:

 • Warsztaty taneczne:
  • przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec jazzowy i formy t-w nowoczesnych, tap dance
  • przedmioty dodatkowe: taniec współczesny, hip hop, polskie tańce narodowe
 • Warsztaty gimnastyczne:
  • przygotowanie motoryczne, joga, pilates
  • akrobatyka sportowa
 • Warsztaty wokalne i teatralne:
  • przedmioty wiodące: śpiew – piosenka i pieśń, kształcenie głosu i wymowy
  • przedmioty dodatkowe: choreografia i kompozycja tańca, wprowadzenie do sztuki teatru, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, świadomość ciała w pracy aktora tancerza, analiza dzieła muzycznego, higiena pracy tancerza, podstawy pracy z kamerą, kształcenie słuchu, czytanie z nut
 • Dodatkowe przedmioty teoretyczne:
  • historia tańca, historia teatru powszechnego, musical – teoria i praktyka (wykład zmienny)

Składka członkowska: 300 zł za miesiąc

Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy musicalowej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się dobrym słuchem muzycznym, artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 3-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Egzamin praktyczny

a) wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:

 • formularz rekrutacyjny – należy pobrać, uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@adastra-lodz.pl. W przypadku problemów załączenia zdjęcia do formularza, może zostać ono wysłane mailem jako osobny plik wraz z formularzem.
 • opłata rekrutacyjna – wpłaty w wysokości 30 zł należy dokonać na konto organizatora:

Ad Astra Project, ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź
nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

W temacie przelewu prosimy aby wpisać: Imię i nazwisko/rekrutacja/klasa musicalowa

Termin nadsyłania formularzy: 5 maja 2021

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania kompletu uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO na formularzach.

b) przebieg egzaminu:

 • ETAP I – sprawdzian praktyczny: lekcja tańca klasycznego oraz warsztat taneczny
 • ETAP II – prezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii) oraz dwóch utworów wokalnych ( 1. z własnym mechanicznym podkładem muzycznym 2. a capella).

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu musicalowym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: świadomość ciała, poczucie rytmu oraz muzykalność, słuch muzyczny, kreatywność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

Podczas sprawdzianu praktycznego obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze czarnym.

 • ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna (jej celem jest sprawdzenie warunków dykcyjnych i głosowych oraz poznanie zainteresowań kandydata, a także sprawdzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z życia społecznego i kulturalnego, jak również zbadanie kompetencji intelektualnych ucznia w procesie interpretacji współczesnej sztuki i szeroko pojętej kultury). Do III etapu egzaminu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę z I i II etapu.

Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację scenki aktorskiej.

Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze 🙂

Terminy zgłoszeń oraz egzaminów:

 • 5 maja – termin dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania drogą mailową na adres biuro@adastra-lodz.pl formularza zgłoszeniowego. Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną
 • 24 maja – egzamin praktyczny.

EGZAMIN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ 24 maja 2021r.w siedzibie Klubu Sportowego Ad Astra przy ulicy Aleksandrowskiej 38 w Łodzi.

W przypadku pojawienia się nowych obostrzeń w odniesieniu sytuacji epidemicznej, istnieje możliwość, iż egzamin zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formuły online. W obliczu zaistnienia takiej sytuacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o zmianie modelu przeprowadzenia egzaminu możliwe najszybciej przy uwzględnieniu daty ogłoszenia obostrzeń.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/Opiekuna prawnego podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następnego po zakończonym egzaminie praktycznym dla wszystkich kandydatów).