kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182

Nabór

Przyjęcia uczniów do MSMS „Edukacja i Sport” odbywają się przez cały rok szkolny. Prowadzimy nabór ciągły, szkoła bez rejonizacji.

Od kandydatów do klas mistrzostwa sportowego wymagamy oświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Przed przyjęciem do szkoły kandydat obowiązkowo musi podejść do testu sprawnościowego.

Uwaga! Uczniowie bez zabezpieczenia socjalnego mogą liczyć na zwolnienie z czesnego bursy, jak również z opłat za wyżywienie, po uzyskaniu pozytywnej opinii pedagoga szkolnego.

Sprawdź gdzie możesz wykonać badania.

Część uczniów okazuje badania wykonywane w klubach sportowych.

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty.

Wymagania w stosunku do kandydata do klas mistrzostwa sportowego:

bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów).
• zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,

pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa .

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,

wynik sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego,

oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,

kryteria sportowe,

kryteria zdrowotne.

DNI OTWARTE: 21 MARCA, 25 KWIETNIA, 23 MAJA. Szkoła Podstawowa godz. 16:00, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczne godz. 17:30

Sekretariat szkoły czynny poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00

Sekretariat: ul. Brzozowa 5/7 Łódź, tel: 570-753-808

dyrektor szkoły – Janusz Rześniowiecki tel. 732-734-533

wicedyrektor szkoły – Tomasz Jęk tel.570-787-182