Nabór

Przyjęcia uczniów do MSMS „Edukacja i Sport”  – szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – odbywają się przez cały rok szkolny. Prowadzimy nabór ciągły, szkoła bez rejonizacji.

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ „EDUKACJA I SPORT” ORAZ DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „EDUKACJA I SPORT” ODBYWA SIĘ POZA NABOREM ELEKTRONICZNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Zasady i terminarz naboru do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”:

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 01.02.2024 r.
 2. Kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” należy:
  • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat_sp@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
 3. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe dla kandydatów. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 dokładny termin testów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły w zakładce – nabór – w momencie pojawienia się uregulowań prawnych pozwalających na przeprowadzenie takowych testów.
 4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2024 roku 
 5. Po pozytywnej decyzji należy podpisać ze szkołą UMOWĘ – najpóźniej do dnia 7 lipca
 6. Ilość miejsc ograniczona – 20-25 osób.
 7. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zasady i terminarz naboru do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport”

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 01.02.2024 r.
 2. Kartę zgłoszenia do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” należy:
  • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
 3. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i w czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2024 roku 
 4. Podczas rozmowy następuje decyzja o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego.
 5. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy ze szkołą i oddanie świadectwa – do dnia 7 lipca.
 6. Po otrzymaniu zaświadczenia o egzaminie, należy je niezwłocznie przekazać do sekretariatu, nie później niż 14 sierpnia. 
 7. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

Wymagania w stosunku do kandydata do klas mistrzostwa sportowego:

 • od kandydatów do klas mistrzostwa sportowego wymagamy oświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu
 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów). Sprawdź gdzie możesz wykonać badania
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. 

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 • akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,
 • wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
 • kryteria sportowe,
 • kryteria zdrowotne.

Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty. <—