Nabór

Przyjęcia uczniów do MSMS „Edukacja i Sport”  – szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – odbywają się przez cały rok szkolny. Prowadzimy nabór ciągły, szkoła bez rejonizacji.

Uwaga! Uczniowie bez zabezpieczenia socjalnego mogą liczyć na zwolnienie z czesnego bursy, jak również z opłat za wyżywienie, po uzyskaniu pozytywnej opinii pedagoga szkolnego.

Wymagania w stosunku do kandydata do klas mistrzostwa sportowego:

  • Od kandydatów do klas mistrzostwa sportowego wymagamy oświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu.
  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów). Sprawdź gdzie możesz wykonać badania
  • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,
  • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy taneczno-teatralnej:

  • Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

    Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

  • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy aktorskiej: nabór na podstawie sprawdzianu predyspozycji aktorskich.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy e-sportowej: nabór na podstawie wyników w nauce i rozmowy kwalifikacyjnej z dyrekcją szkoły. 


* Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. 

Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,

wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,

oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,

kryteria sportowe,

kryteria zdrowotne.

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty. <—