Nabór

Przyjęcia uczniów do MSMS „Edukacja i Sport”  – szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – odbywają się przez cały rok szkolny. Prowadzimy nabór ciągły, szkoła bez rejonizacji.

Uwaga! Uczniowie bez zabezpieczenia socjalnego mogą liczyć na zwolnienie z czesnego bursy, jak również z opłat za wyżywienie, po uzyskaniu pozytywnej opinii pedagoga szkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Zasady i terminarz naboru do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”:

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 10.02.2020r.
 2. Należy czytelnie wypełnić zgłoszenie do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat_sp@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie).
 3. W ciągu 14 dni od zgłoszenia drogą mailową należy dostarczyć zgłoszenie w wersji oryginalnej do sekretariatu szkoły.
 4. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe dla kandydatów. Odbędą się w marcu i kwietniu 2020 roku. Dokładny termin testów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły w zakładce – nabór. Testy sprawnościowe ze względu na stan epidemiczny są odwołane. 
 5. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 19, 22 i 23 czerwca. 
 6. Po pozytywnej decyzji należy podpisać ze szkołą UMOWĘ – najpóźniej do dnia 7 lipca. 
 7. Ilość miejsc ograniczona – 2 klasy po 20-25 osób.
 8. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zasady i terminarz naboru do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport”

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 10.02.2020r.
 2. Należy czytelnie wypełnić zgłoszenie do MSMS Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Brzozowa 5/7) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). WAŻNE: OD 1 WRZEŚNIA 2020r. SZKOŁA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BĘDZIE ULOKOWANA W BUDYNKU PRZY UL. JAROSŁAWSKIEJ 29.
 3. W ciągu 14 dni od zgłoszenia drogą mailową należy dostarczyć zgłoszenie w wersji oryginalnej do sekretariatu szkoły.
 4. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem szkoły, na którą należy umawiać się indywidualnie poprzez Sekretariat LO lub droga mailową. Na rozmowę należy dostarczyć wydruk ocen z I semestru klasy 8 SP i świadectwo z ukończenia klasy 7 SP. Rozmowy odbędą się w dniach 19, 22, i 23 czerwca. 
 5. Podczas rozmowy następuje decyzja o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy ze szkołą i oddanie świadectwa – do dnia 7 lipca.
 7. Po otrzymaniu zaświadczenia o egzaminie, należy je niezwłocznie przekazać do sekretariatu, nie później niż 14 sierpnia. 
 8. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

Wymagania w stosunku do kandydata do klas mistrzostwa sportowego:

 • Od kandydatów do klas mistrzostwa sportowego wymagamy oświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu.
 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów). Sprawdź gdzie możesz wykonać badania
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy taneczno-teatralnej:

 • Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

  Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w MSMS – obowiązkowa.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy aktorskiej: nabór na podstawie sprawdzianu predyspozycji aktorskich.


Wymagania w stosunku do kandydata do klasy e-sportowej: nabór na podstawie wyników w nauce i rozmowy kwalifikacyjnej z dyrekcją szkoły. 


* Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. 

Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,

wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,

oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,

kryteria sportowe,

kryteria zdrowotne.

Aby być przyjętym do szkoły należy złożyć obowiązkowo dokumenty. <—

UWAGA! Od 9.11 - sekretariat czynny jest w godz. 10:00-14:00. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Dziękujemy.