Statut MSMS Gimnazjum

Statut

Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum „Edukacja i Sport” w Łodzi

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” w Łodzi i jest w dalszej części statutu zwana szkołą niepubliczną dla młodzieży realizującą 3-letni cykl kształcenia.
 2. Osobą prawną prowadzącą szkołę i jej organem założycielskim jest:

Fundacja Edukacja i Sport wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509440 z siedzibą w Łodzi pod adresem 91-141 Łódź ul. Parcelacyjna 9B lok. 17.

 1. Szkoła ma siedzibę w Łodzi.

 2. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata.

 3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w następującym brzmieniu: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” w Łodzi. Na pieczęci używana jest nazwa: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” w Łodzi.

 4. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r.).

 5. Szkoła wynajmuje obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego – wykorzystuje obiekty lub urządzenia sportowe innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką.

 6. Szkoła w ramach programu szkolenia sportowego organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.

 7. Szkoła realizuje programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla gimnazjum.

 8. Szkolenie sportowe w szkole odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego, opracowane dla poszczególnych dyscyplin sportu.

 9. Programy szkolenia sportowego, dopuszcza do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu (art. 20 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej). Programy te powinny uwzględniać etap szkolenia sportowego, dyscyplinę lub dziedzinę sportu oraz poziom wyszkolenia sportowego uczniów.

 10. Szkoła może realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki współpracy określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą studia na kierunku wychowanie fizyczne.

 11. W szkole realizuje się następujący etap szkolenia sportowego: ukierunkowany – realizowany we wszystkich klasach gimnazjum, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie: głównymi dyscyplinami sporu w jakich MSMS Gimnazjum szkoli uczniów to siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

 12. Szkoła może prowadzić także szkolenia ukierunkowane w innych dyscyplinach niż tzw. dyscypliny wczesnoszkolne (pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy).

 13. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w szkole wynosi co najmniej 16 godzin.

 14. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w szkole dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny i dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.

 15. W ramach ustalonego, zgodnie z pkt. 15 tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum.

 16. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i specyfiką dyscypliny sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe.

 17. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

 18. W uzasadnionych przypadkach uczniowie szkoły, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.

 19. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. O tej decyzji należy powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) uczniów co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem.

 20. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

 1. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,

 2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,

 3. umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 4. organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki, określonej odrębnymi przepisami.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego uczniom szkoły uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie pobierania nauki zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.

 2. Zasady odpłatności uczniów za zakwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy.

 3. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej stosuje się w szkole przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r., w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu.

 4. W szkole do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

 5. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 6. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Oznacza to obowiązek wyposażania w sprzęt bezpieczny, odpowiadający wymaganiom norm oraz obowiązek żądania od producenta lub dostawcy właściwego, udokumentowanego certyfikatem – wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości zgodnego z ustawą o systemie oceny zgodności, która określa wymagania wobec wprowadzanych do obrotu wyrobów, spójne z wymaganiami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Szkoła żąda od dostawcy okazania odpowiednich atestów i certyfikatów. Powinno to być zawarte w umowie na dostawę sprzętu i urządzeń sportowych. Producent, dostawca sprzętu i urządzeń sportowych powinien przekazać wraz ze sprzętem instrukcję montażu, instalacji i konserwacji, użytkowania oraz kontroli okresowej tych urządzeń, a administrator obiektu sportowego powinien przestrzegać wymagań tam zawartych: przeglądy i naprawy bieżące (prowadzenie zapisów z wykonania), przeglądy okresowe, ustawienie tablic informacyjnych, dotyczących bezpiecznego użytkowania sprzętu z podaniem telefonu kontaktowego w razie wypadku itp.

§ 2

 1. Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” w Łodzi jest niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej, posiadającą własny program wychowawczy.

 2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

 3. Szkoła realizuje podstawę programową zgodną z rozporządzeniem MEN.

 4. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy pozwalającej na kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 5. Szkoła jest dostępna dla uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły, program wychowawczy i inne akty wewnętrzne szkoły a także jej cele i wyznawane wartości, w szczególności dostępna dla młodzieży uzdolnionej sportowo.

 6. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły.

 7. Liczba uczniów w oddziale szkoły jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

 8. Do zadań szkoły należy stworzenie optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. W szczególności poprzez:

 1. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,

 2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,

 3. umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 4. organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki, określonej odrębnymi przepisami.

 1. Zasady naboru do szkoły określone są w odrębnym paragrafie.

 2. Nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu pełny rozwój osobowości ucznia w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej. Pomaga przezwyciężać niepowodzenia. Przygotowuje do podejmowania wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych.

§ 3

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 2. Organ założycielski sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością szkoły.

 3. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:

 1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 2. zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej zorganizowane zajęcia w szkole w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami,

 3. kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, w tym realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, oraz szkolenia sportowego w szkole posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 2. studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, albo

 3. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju zajęć,

 4. kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych oraz zajęć szkolenia sportowego w szkole posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w pkt a), b), c) lub legitymuje się świadectwem dojrzałości i tytułem zawodowym trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskanym według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania i posiada przygotowanie pedagogiczne,

 5. zajęcia w zakresie sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić także osoby posiadające kwalifikacje instruktora i trenera.

4) Realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego.

5) Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

6) Ustala zasady klasyfikowania i promowania.

7) Prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

8) Spełnia warunki rozporządzenie MEN w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 niniejszego statutu.

 2. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych m.in. przez umożliwienie uczniom osiągających bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczących w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowanie programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła zapewnia harmonijne kształcenie dydaktyczne młodzieży uzdolnionej sportowo z realizacją programu treningowego dyscyplin sportowych.

 4. Propaguje i realizuje model wychowania oparty o idee olimpijskie i współzawodnictwa sportowego.

 5. Przygotowuje uczniów do reprezentowania Szkoły, Regionu, Polski w zawodach najwyższej rangi typu Olimpiada, Mistrzostwa Świata i Europy oraz Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 6. Zapewnia realizację programu nauczania w trakcie trwania obozów, zgrupowań.

 7. Sprawuje opiekę nad uczniami poprzez :

 1. działalność bursy,

 2. działalność świetlicy,

 3. organizację dożywiania,

 4. systematyczną opiekę lekarską.

 1. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej, opiekuńczej, psychologicznej i medycznej poprzez:

 1. możliwość stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym,

 2. samorząd uczniowski – składanie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących Szkoły do dyrektora,

 3. kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 4. prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego.

 1. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, socjoterapeutycznego,

 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów gimnazjum i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej,

 3. wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, w szacunku do osoby ludzkiej.

 1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły.

 2. Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

 1. zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych, w czasie przerw międzylekcyjnych i przy zbiorowych wyjściach poza obręb szkoły,

 2. nakłada na nauczyciela obowiązek pełnienia dyżurów, zatwierdzonych przez dyrektora w harmonogramie,

 3. nakłada na nauczyciela obowiązek zgłaszania dyrektorowi szkoły o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia,

 4. sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole.

§ 5

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez realizowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o uniwersalny system wartości, tradycje narodu polskiego, ogólnoludzkie normy moralne, Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Praw Dziecka, zachowując poszanowanie dla odrębności światopoglądowej i zasady tolerancji wyznaniowej.

§ 6

 1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).

 2. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.

 3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§ 7

 1. Szkoła realizuje zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum, w szczególności:

 1. wychowuje w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,

 2. uczniom potrzebującym udziela wsparcia według możliwości.

 1. Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny program lub indywidualny tok nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami, uczniom z deficytami edukacyjnymi umożliwia wyrównanie braków.

 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§ 8

 1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,

 2. Rada Pedagogiczna,

Dyrektor

§ 9

 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący i założycielski szkoły.

 2. Dyrektora odwołuje organ prowadzący i założycielski.

§ 10

 1. Dyrektor szkoły na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć dydaktycznych.

 3. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:

 1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,

 2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 4. tworzy plan pracy,

 5. odpowiada za realizację programu wychowawczego,

 6. zatwierdza Regulamin Szkoły,

 7. tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz organom nadzoru arkusz organizacyjny Szkoły w kolejnym roku szkolnym,

 8. ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do szkoły,

 9. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,

 10. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

 11. zatrudnia i zwalnia w porozumieniu z organem założycielskim zastępców dyrektora i inne osoby pełniące w szkole stanowiska kierownicze oraz określa zakres ich obowiązków,

 12. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły,

 13. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

 14. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 15. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy szkół,

 16. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,

 17. odpowiada za budżet i majątek szkoły,

 18. odpowiada za dokumentację szkoły, w tym:

a) składa roczne sprawozdanie z działalności szkoły organowi prowadzącemu,

b) przedstawia organowi prowadzącemu do 30.V danego roku plan finansowy na następny rok szkolny,

c) przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej, a Radzie Rodziców do wiadomości,

d) przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości.

 1. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,

 2. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły,

 3. wnioskuje o zmiany w statucie.

 1. Dyrektor informuje organ prowadzący na bieżąco o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

 2. Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy, prowadzić rejestr wypadków, obowiązkową dokumentację oraz zapobiega wypadkom.

Rada Pedagogiczna

§ 11

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni.

 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.

 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw – głos decydujący należy do dyrektora szkoły.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. zatwierdzanie planu pracy szkoły przedkładanego przez dyrektora,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania,

 5. podejmowanie uchwał o obniżeniu zakresu wymagań do podstawy programowej,

 6. uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,

 7. ustalanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

 8. przygotowanie programu wychowawczego Szkoły,

 9. przygotowanie projektu Regulaminu Szkoły,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny szkoły.

 2. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie Szkoły.

Rada Uczniów

§ 12

 1. W szkole może działać Rada Uczniów, którą tworzą wszyscy uczniowie.

 2. Zasady wybierania i działania organów Rady określa Regulamin Rady, uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez dyrektora.

 3. Rada jest jedynym reprezentantem całej społeczności uczniowskiej.

 4. Rada jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania Rady musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.

 5. Rada Uczniów może przedstawiać dyrektorowi propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:

 1. działalności dydaktyczno-wychowawczej,

 2. organizacji szkoły,

 3. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów,

 4. skreślania ucznia z listy uczniów.

§ 13

Rada Uczniów troszczy się w szczególności o to, aby:

 1. uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania,

 2. uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,

 3. organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

 4. uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej i innej,

 5. uczniowie dbali o mienie szkoły.

Rodzice

§ 14

 1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania, a także przeprowadzania egzaminów.

 2. Rodzice mają prawo do :

 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,

 2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie.

 1. Rodzice mają obowiązek :

 1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły dokumenty,

 2. przestrzegać statutu i regulaminu szkoły oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych szkoły,

 3. aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji jej programu wychowawczego,

 4. respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia,

 5. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia w szkole, przekraczającej 3 dni robocze,

 7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe,

 8. wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec szkoły,

 9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.

Rada Rodziców

§ 15

 1. W Gimnazjum może działać Rada Rodziców, którą tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.

 2. Rada Rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową.

 3. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem oraz innymi organami szkoły.

 4. Rada Rodziców może przedstawiać opinie i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 5. Rada Rodziców poprzez swój organ – Prezydium Rady Rodziców, na wniosek dyrektora, gromadzi opinie ogółu rodziców i przedstawia je dyrektorowi.

 6. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 7. Skład i zasady działania Rady Rodziców określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony.

Stowarzyszenia i organizacje

§ 16

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym.

 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wydaje dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności.

Organizacja pracy szkoły

§ 17

 1. Szkoła kształci młodzież w zakresie klas od pierwszej do trzeciej.

 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut, czas trwania przerw między lekcjami ustala dyrektor.

 4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą też odbywać się poza szkołą. Taką formą są zajęcia sportowe na obiektach sportowych wynajmowanych w tym celu przez szkołę.

 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.

 6. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, nie większą niż 30 osób ustala dyrektor.

§ 18

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje dyrektor.

 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego, tj. obowiązującymi terminami są 1 września i 31 sierpnia jako daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Pozostałe terminy mogą wynikać z organizacji pracy szkoły.

§ 19

Dyrektor szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

Nauczyciele oraz inni pracownicy

§ 20

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

 1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w Statucie,

 2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

 3. ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji dyrektora,

 4. podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§ 21

Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jego charakterem,

 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę,

 7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

 8. powierzone mienie szkoły,

 9. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

§ 22

 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.

 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają podręczniki i program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

 4. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 5. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodnie z zapisami WSO, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania.

 6. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć programy autorskie lub opiniować programy napisane przez innych autorów. Szkolny zestaw programów nauczania tworzy i dopuszcza do użytku w szkole dyrektor po zaopiniowaniu tycz programów przez radę pedagogiczną zgodnie a art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 7. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach /zawodach/ przedmiotowych i poza przedmiotowych.

 8. Dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.

 9. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

 10. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program tok nauki mogą wystąpić:

 1. uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

 2. rodzice (prawni opiekunowie),

 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca klasy dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna zawierać również informację o dotychczasowych dokonaniach ucznia.

 3. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

 4. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 5. W przypadku zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.

 6. Dyrektor dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania dla każdej z utworzonych klas jeden raz na cały etap edukacyjny i wpisuje te programy do szkolnego zestawu.

§ 23

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.

 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

 1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,

 2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,

 3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa,

 4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,

 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

 6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego,

 7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

 8. prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.

 1. Wychowawca opracowuje spójne z Programem Wychowawczym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

 2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów takich jak: pedagog, psycholog, logopeda itp. którzy mogą być zatrudnieni w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych.

§ 24

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 25

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

Zasady przyjmowania uczniów

§ 26

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.

 2. Rekrutację do nowo tworzonej szkoły przeprowadza dyrektor szkoły.

 3. Dyrektor szkoły ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

 4. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 1. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,

 2. wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,

 3. oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
 4. kryteria sportowe,

 5. kryteria zdrowotne.

 1. Rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora.

 2. Komisja opracowuje regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.
 3. Kryteria te muszą być podane kandydatom do wiadomości.
 4. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości kryteria naboru.
 5. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej jest:

– prowadzenie postępowania rekrutacyjno–kwalifikacyjnego,

– kwalifikowanie kandydatów i ustalanie listy przyjętych,

sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

– ustalenie listy przyjętych,

– od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

 1. O przyjęcie do klasy I-szej mogą się ubiegać uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej.

 2. Rekrutacji dokonuje się na podstawie dokumentacji :

 1. podania i pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych),

 2. 2 aktualnych fotografii /format legitymacyjny/,

 3. karty zdrowia,

 4. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – /po zakończeniu roku szkol./,

 5. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 6. dokumentacji dodatkowych osiągnięć,

 7. badań lekarskich,

 8. protokołu zaliczenia próby sprawności fizycznej.

 1. Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

 2. Wymagania w stosunku do kandydata:
 1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 2. zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące ze szkołą,
 3. pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych,
 4. uzyskanie łącznie odpowiedniej liczby punktów (określonej w regulaminie rekrutacji) za:

a) oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,

b) wyniki uzyskane ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI,

c) wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób sprawnościowych.

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

 2. Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 27

 1. Uczniowie mają prawo do:

 1. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

 3. właściwej organizacji praktycznej nauki zawodu i opieki podczas tej nauki

 4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

 5. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 7. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

 8. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.

 1. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do dyrektora w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia prawa.

 2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu szkoły,

 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,

 3. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

 4. właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,

 5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

 6. godnego reprezentowania szkoły,

 7. dbać o wspólne dobro szkoły, ład, porządek i mienie szkolne,

 8. godnie reprezentować szkołę na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych organizowanych przez szkołę i kluby sportowe,

 9. uczestniczyć w obozach szkoleniowych oraz zawodach sportowych organizowanych przez szkołę jeżeli otrzyma powołanie lub zostanie na nie zakwalifikowany,

 10. brać aktywny poza treningowy udział w procesie szkolenia, poprzez znajomość planów treningowych oraz kalendarza imprez,

 11. powiadomienia wychowawcę i trenera w przypadku nieobecności w szkole z powodu choroby.

Zasady oceniania

§ 28

 1. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania – integralna część niniejszego statutu.

Nagrody i kary

§ 29

 1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w Regulaminie szkoły.

 2. Uczniowie naruszający Regulamin Szkoły podlegają karze w nim opisanej.

 3. O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia.

 4. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 14 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.

 5. W przypadku podtrzymania decyzji przez dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

Skreślenie z listy uczniów

§ 30

 1. Skreślenie z listy uczniów decyzją dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły, Regulaminu szkoły, lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.

 2. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej zgodnie z art.38 ust. 2 i art.41 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

 1. jeżeli narusza Statut i Regulamin szkoły, lub lekceważy obowiązki szkolne,

 2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

 3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,

 4. jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

 1. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: rodzice ucznia, Rada Pedagogiczna.

 2. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją dyrektora może nastąpić również, jeśli jego rodzice lub opiekunowie przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.

 3. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do Łódzkiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

Budżet Szkoły

§ 31

 1. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na konto szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.

 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za szkołę.

 4. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.

 5. Szkoła może otrzymywać wsparcie materialne od sponsorów i darczyńców.

Przepisy końcowe

§ 32

Statut nadaje Szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia organ założycielski na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z przepisami prawa.

§ 33

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 34

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

Gimnazjum tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny.

§ 36

W razie likwidacji szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie organ założycielski z wyjątkiem składników majątkowych wniesionych przez rodziców dzieci pobierających naukę w szkole, o przeznaczeniu których zdecyduje Rada Rodziców.

§ 37

Szkoła używa dwóch pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą szkoły i adresem. Wzory pieczęci ustala założyciel z zastrzeżeniem respektowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 38

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje.

3. Praca świetlicy dostosowana jest do potrzeb rodziców i dzieci.

4. Wychowawcy w świetlicy opiekę nad dziećmi realizują w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

5. Chęć korzystania ze szkolnej świetlicy rodzice ucznia zgłaszają pisemnie do wychowawcy świetlicy z dokładnym zaznaczeniem czasu przebywania w świetlicy. Ucznia oczekującego w świetlicy na powrót do domu zwolnić mogą tylko rodzice zgłaszając ten fakt wychowawcy świetlicy.

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach, liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

7. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

§ 39

1. Dla uczniów zamieszkałych poza siedzibą szkoły, a będących czynnie trenującymi uczniami szkoła wynajmuje bursę szkolną lub internat.

2. Zasady zamieszkiwania, koszty, prawa i obowiązki określa regulamin bursy.

§ 40

 1. Pierwszy statut szkoły wchodzi w życie w dniu 1 września 2015 roku.

 2. Niniejszy statut stanowi podstawę funkcjonowania placówki z chwilą jej zarejestrowania.

 

 

UWAGA - trwa nabór do Szkoły Podstawowej oraz Liceum. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 570-753-808 oraz mailowego: sekretariat@msms.eu / sekretariat_sp@msms.eu